[Marzena Filipczak] Read online Jadę sobie Azja Przewodnik dla podróżujących kobiet epub – Kindle eBook, eBook and Epub Download

read Jadę sobie Azja Przewodnik dla podróżujących kobiet

ów pojechanie na wszystkie wycieczki i pójście na wszystkie trekkingi; wybierała to co ją interesuje najbardziej jeśli gdzieś jej się podobało zostawała dłużej. Bardzo fajnie si czyta prawie jakbym podr owa a z autork

free read Ì PDF, eBook or Kindle ePUB ´ Marzena Filipczak

Jadę sobie Azja Przewodnik dla podróżujących kobiet

Ają klienci lokalnych restauracji czym się emocjonują miejscowe nastolatki Opis niespieszny bo autorka nie postawiła sobie za punkt honoru obejrzenie wszystkich zabytk. Mi a ma a ksi eczka o rado ci z podr owania i spe niania marze Nie ma co liczy na pog bione refleksje i g bokie wynurzenia na temat dalekich krain i r nic kulturowych ale jako notatnik z podr y pisany z pasj werw zainteresowaniem i ciekawo ci czyta si bardzo dobrze No i a chce si od razu pakowa plecak i rusza w podr

Marzena Filipczak ´ 6 download

Jadę sobie nie jest przewodnikiem pokazującym turystyczne atrakcje To opis tego co widać z okna zdezelowanego autobusu albo hoteliku na ruchliwym bazarze o czym rozmawi. Mam mocno mieszane uczucia odno nie tek ksi ki Dzieli si ona na dwie cz ci pierwsza z nich d u sza jest relacj z sze ciomiesi cznej podr y autorki po Azji Indie Malezja Tajlandia Wietnam i Kambod a i szczerze ta cz jest wed ug mnie s aba Sprawia wra enie pisanych napr dce notatek na bloga czy relacji przesy anych znajomym lub rodzinie Jedyne czego dowiemy si z tej cz ci to gdzie autorka wsiad a do autobusu gdzie do poci gu czy gdzie pogryz y j ma py Brak jest jakichkolwiek przemy le czy obserwacji wychodz cych poza najbardziej powierzchown warstw przyk ad na samym pocz tku autorka zauwa a e zadania zwyczajowo wykonywane w Europie przez jedn osob w Indiach s podzielone pomi dzy kilka os b z kt rych ka da wykonuje bardzo elementarne zadanie nie zastanawia si jednak dlaczego tak si dzieje Wiedzia am e ksi ka nie jest przewodnikiem i nie oczekiwa am po niej wiedzy historycznej socjologicznej czy opis w zwiedzanych miejsc jednak je eli przez 34 ksi ki poruszamy si na poziomie relacji Malezja to zupe nie inna bajka nie da si jej por wna do Indii S tu normalne drogi normalne sklepy normalne domy i w og le czy A potem fru na p noc na wysp Penang By o tam bardzo przyjemnie bo wsz dzie gdzie jest Chinatown jest przyjemnie Chi czycy maj prawie normalne hotele knajpy i nawet piwo czasem sprzedaj lub Rozwali a mnie pr ba pokazania jak Hindusi prz d tradycyjne sznurki z kokosa to nie jest urwany cytat tutaj nast puje koniec tematu to jednak cierpliwo czytelnika zostaje wystawiona na ci k pr b Druga cz ksi ki sk adaj ca si z porad czy wskaz wek dla podr uj cych zw aszcza kobiet a w szczeg lno ci kobiet podr uj cych samotnie po odwiedzonych przez autork krajach jest zdecydowanie lepsza rady s praktyczne jasno opisane i cechuje je trze we spojrzenie na temat Dla os b kt re rozwa aj lub planuj wyjazd w te rejony zdecydowana pomoc Podsumowuj c opis podr y Marzeny Filipczak mo na sobie darowa bo jedyne co wnosi to pokazanie wiarygodno ci autorki jako osoby kt ra rzeczywi cie by a w tym rejonie prze y a na w asnej sk rze podr owanie w pojedynk i mo e udziela porad w tym temacie Drug cz przysz ym podr nikom zdecydowanie polecam Fishes of the Open Ocean uczucia odno nie tek ksi ki Dzieli si ona na dwie cz ci pierwsza z nich d Out of Bounds (Boundaries, u sza jest relacj z sze ciomiesi cznej podr y autorki po Azji Indie Malezja Tajlandia Wietnam i Kambod a i szczerze ta cz jest wed Grass, Sky, Song ug mnie s aba Sprawia wra enie pisanych napr dce notatek na bloga czy relacji przesy anych znajomym lub rodzinie Jedyne czego dowiemy si z tej cz ci to gdzie autorka wsiad a do autobusu gdzie do poci gu czy gdzie pogryz y j ma py Brak jest jakichkolwiek przemy le czy obserwacji wychodz cych poza najbardziej powierzchown warstw przyk ad na samym pocz tku autorka zauwa a e zadania zwyczajowo wykonywane w Europie przez jedn osob w Indiach s podzielone pomi dzy kilka os b z kt rych ka da wykonuje bardzo elementarne zadanie nie zastanawia si jednak dlaczego tak si dzieje Wiedzia am e ksi ka nie jest przewodnikiem i nie oczekiwa am po niej wiedzy historycznej socjologicznej czy opis w zwiedzanych miejsc jednak je eli przez 34 ksi ki poruszamy si na poziomie relacji Malezja to zupe nie inna bajka nie da si jej por wna do Indii S tu normalne drogi normalne sklepy normalne domy i w og le czy A potem fru na p noc na wysp Penang By o tam bardzo przyjemnie bo wsz dzie gdzie jest Chinatown jest przyjemnie Chi czycy maj prawie normalne hotele knajpy i nawet piwo czasem sprzedaj lub Rozwali a mnie pr ba pokazania jak Hindusi prz d tradycyjne sznurki z kokosa to nie jest Otter Chaos! (Otter Chaos urwany cytat tutaj nast puje koniec tematu to jednak cierpliwo czytelnika zostaje wystawiona na ci k pr b Druga cz ksi ki sk adaj ca si z porad czy wskaz wek dla podr The Illusionists uj cych zw aszcza kobiet a w szczeg lno ci kobiet podr O Último Testamento (Maggie Costello, uj cych samotnie po odwiedzonych przez autork krajach jest zdecydowanie lepsza rady s praktyczne jasno opisane i cechuje je trze we spojrzenie na temat Dla os b kt re rozwa aj lub planuj wyjazd w te rejony zdecydowana pomoc Podsumowuj c opis podr y Marzeny Filipczak mo na sobie darowa bo jedyne co wnosi to pokazanie wiarygodno ci autorki jako osoby kt ra rzeczywi cie by a w tym rejonie prze y a na w asnej sk rze podr owanie w pojedynk i mo e One for My Baby udziela porad w tym temacie Drug cz przysz ym podr nikom zdecydowanie polecam


4 thoughts on “Jadę sobie Azja Przewodnik dla podróżujących kobiet

 1. says:

  Mam mocno mieszane uczucia odnośnie tek książki Dzieli się ona na dwie części pierwsza z nich dłuższa jest relacją z sześciomiesięcznej podróży autorki po Azji Indie Malezja Tajlandia Wietnam i Kambodża i szczerze ta część jest według mnie słaba Sprawia wrażenie pisanych naprędce notatek na bloga czy relacji przesyłanych znajomym lub rodzinie Jedyne czego dowiemy się z tej części to gdzie autork

 2. says:

  Miła mała książeczka o radości z podróżowania i spełniania marzeń Nie ma co liczyć na pogłębione refleksje i głębokie wynurzenia na temat dalekich krain i różnic kulturowych ale jako notatnik z podróży pisany z pasją werwą zainteresowaniem i ciekawością czyta się bardzo dobrze No i aż chce się od razu pakować plecak i ruszać w podróż

 3. says:

  Bardzo fajnie się czyta prawie jakbym podróżowała z autorką

 4. says:

  Niestety bardzo słabiutkie Ani o Azji ani przewodnik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *